Advies (in het Engels en Duits) 085 888 1070
 • Alle producten Terug
 • Formaten Terug
 • Kleuren Terug
 • Enveloppen Terug
 • Business Terug
 • Kaarten & Papier Terug
 • Verzendverpakkingen Terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstraße 8, 74078 Heilbronn, Duitsland, wat betreft overeenkomsten via onze webwinkel en consumenten bij exclusief gebruik van middelen voor communicatie op afstand.

§1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

§ 2 Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Blanke Briefhüllen GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

§ 3 Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Nederlands, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij leveren niet af op een postbusadres.

§ 5 Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u vooruitbetaling selecteert, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

iDEAL
Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens.
Zodra u geïdentificeerd bent als de wettige kaarthouder, wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

PayPal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.

De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

Factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van het artikel en de rekening door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om de aankoop op factuur alleen na een succesvol kredietwaardigheidsonderzoek aan te bieden.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

§ 7 Garanties

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het wettelijk recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor op maat gemaakte producten is § 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

De verkoop van gebruikte producten vindt plaats zonder enige garantie.

Bij de verkoop van nieuw geproduceerde producten, geldt het volgende: De verjaringstermijn voor claims voor klachten is één jaar na de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor de regresvordering volgens § 445a BGB blijven onaangetast. Ten aanzien van de kwaliteit van het product gelden alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijvingen van de fabrikant die werden opgenomen in de overeenkomst; voor openbare verklaringen door de fabrikant of andere reclameverklaringen zijn wij niet aansprakelijk. Indien het geleverde product gebrekkig is, zullen we eerst onze garantie nakomen door het verhelpen van het defect (rectificatie) of door het leveren van een product (vervangende levering). De bovengenoemde beperkingen en de verkortingen van de termijnen zijn niet van toepassing op claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers

 • bij dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid;
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrog;
 • bij het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op wiens naleving de contractpartner regelmatig vertrouwen mag (kardinale verplichtingen);
 • voor zover het toepassingsgebied van de wet productaansprakelijkheid van toepassing is of;
 • Als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 18:00 uur en vrijdag van 8:00 tot 15:30 uur op het telefoonnummer 085 888 1070 of via e-mail aan [email protected] of per Fax 085 888 1097.

§ 8 Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
 • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
 • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.

Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

§ 9 Speciale ontwerpen

U kunt uw enveloppen en kaarten individueel ontwerpen met betrekking tot reliëflak, lak, formaat of type sluiting (speciale ontwerpen). Post-print enveloppen en kaarten, die standaard in ons assortiment worden aangeboden, zijn geen producten op maat in de zin van deze clausule.
Wij accepteren alleen bestellingen voor op maat gemaakte producten vanaf een bestelhoeveelheid van 5.000 stuks. Neem vooraf contact op met onze experts.
Voor ondernemers geldt daarnaast: In het geval van speciale producties over 5000 stukken, zijn productie gerelateerde over- of onder leveringen tot 10 % van de bestelhoeveelheid mogelijk en dit kan niet worden tegengeworpen.

§ 10 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Bevoegd is de zogeheten Universalschlichtungsstelle van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein (D), www.verbraucher-schlichter.de.

§ 11 Slotbepalingen

Het Duitse recht is van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.